Eesmärk ja põhimõtted

EESMÄRGID
Laps väärtustab ümbritsevat elu keskkonda ja loodust
Laps mõistab, et hoides loodust hoiame puhtana elukeskkonna ka lindudele ja loomadele, taimedele
Lapsel on kujunenud esmased keskkonnasäästlikud tarbimisharjumused (vee ja elektri säästmine, prügi sorteerimine)
Laps teab, et erinevatest materjalidest esemeid on võimalik taaskasutada

EESMÄRKE TOETAVAD TEGEVUSED
Aktiivõppe meetodite kasutamine
Õppekäigud, ekskursioonid
Matkad loodusesse
Õues õppetegevused – õueala on parim mängu- ja õpikeskkond
Koostöö Iisaku Looduskeskusega, Iisaku muuseumiga
Igapäevane tarbimisharjumuste kujundamine- vee ja elektri säästmine
Prügi sorteerimine
Materjalide taaskasutamine
Tervise- ja loodusepäevad
Vanapaberi kogumine
Koostöö lastevanematega
Laste kaasamine töö tegevustesse