Põhimõtted

  • Kujundame turvalise, tervisliku ja lapse arengut soodustava keskkonna
  • Kujundame tervislike toitumis- ja liikumisharjumusi
  • Soodustame igakülgset kehalist tegevust
  • Ennetame vigastusi
  • Edendame isikliku hügieeni
  • Viime läbi spordi- ja terviseüritusi, loodusmatkasid jms
  • Nõustame ja teeme koostööd lastevanematega
  • Teeme koostööd toitlustajaga
  • Märkame varajasi tervise-, arengu- ja käitumisprobleeme
  • Lasteaia personal väärtustab tervislikku eluviisi